some()メソッドを使用すると、特定の値を配列から削除することができます。

var ary = [100, 200, 300, 400, 500];
var deleteVal = 400;

//要素を削除する
ary.some(function(v, i){
    if (v==deleteVal) ary.splice(i,1);    
});

alert(ary);

◆実行結果
100, 200, 300, 500